Aktualności

Ogólnopolski konkurs „Wiem jak uczyć o energii jądrowej”.

Ministerstwo Energii organizuje ogólnopolski konkurs na najlepszy scenariusz zajęć lekcyjnych lub pozalekcyjnych pn. „Wiem jak uczyć o energii jądrowej”, adresowany do nauczycieli gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych i doradców metodycznych.

Celem konkursu jest wyłonienie najbardziej aktywnych nauczycieli w dziedzinie związanej z energią jądrową. Ponadto, uzyskany w ramach konkursu zestaw scenariuszy będzie stanowił doskonałe wsparcie warsztatu merytoryczno-metodycznego nauczycieli przedmiotów ścisłych i przyrodniczych w zakresie realizacji treści nauczania dotyczących w/w zakresu. Najlepsze scenariusze będą upowszechnione w zaplanowanej przez Ministerstwo Energii publikacji. Finaliści konkursu otrzymają dyplomy, nagrody rzeczowe oraz nagrody w postaci wizyty w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku, w tym wizyty w reaktorze „Maria”. Nagrody zostaną uroczyście wręczone podczas II Edukacyjnego Forum Energetyki Jądrowej.

Icon of Ogłoszenie Na Www - Konkurs - 13.01 .(174531 101923) Ogłoszenie Na Www - Konkurs - 13.01 .(174531 101923) (47.0 KiB)
Icon of Regulamin Konkursu - 13.01 2017 .(174530 101909) Regulamin Konkursu - 13.01 2017 .(174530 101909) (58.5 KiB)
Icon of Zał Nr 1 - Formularz Zgłoszenia (174532 101932) Zał Nr 1 - Formularz Zgłoszenia (174532 101932) (27.0 KiB)
Icon of Zał Nr 2 - Oświadczenie (174533 101944) Zał Nr 2 - Oświadczenie (174533 101944) (27.0 KiB)

„Kurs na kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży”

Kurs na kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży.

Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu organizuje:

„Kurs na kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży”.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej kierownikiem na wypoczynku dla dzieci i młodzieży może być osoba, która:

 1. Ukończyła 18 lat
 2. Posiada co najmniej wykształcenie średnie
 3. Ukończyła kurs na kierownika wypoczynku
 4. Nie była karana za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu na szkodę małoletniego
 5. Posiada co najmniej trzyletni staż pracy dydaktyczno-wychowawczej lub opiekuńczo-wychowawczej

Kurs w wymiarze 10 godzin, odbędzie się po zebraniu min. 15 osób i uzgodnieniu terminu.
Płatność za kurs wynosi 150,00 zł – po otrzymaniu informacji zwrotnej o zakwalifikowaniu.

Zgłoszenia można dokonywać:

 • poprzez „Kartę zgłoszenia” bezpośrednio w sekretariacie Ośrodka ul. Legionów 2 lub za pośrednictwem faksu 56 46 104 76,
 • poprzez stronę internetową Ośrodka (zakładka: Zapis elektroniczny → Formularz zgłoszeniowy „Forma” → Nazwa formy Nr 70),
 • u doradcy metodycznego Pana Marka Grzebieniewskiego pod numerem telefonu 502 214 882.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Kurs na wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży.

Kurs na wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży.

Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu organizuje
„Kurs na wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży” (wychowawców na obozach, koloniach, zimowiskach, itp.).

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej wychowawcą w trakcie wypoczynku dla dzieci i młodzieży może być osoba, która:

 1. Ukończyła 18 lat
 2. Posiada co najmniej wykształcenie średnie
 3. Ukończyła kurs na wychowawcę wypoczynku
 4. Nie była karana za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu na szkodę małoletniego

Kurs w wymiarze 36 godzin, odbędzie się w miesiącu maju 2017 roku  lub wcześniej po zebraniu min. 20 osób i uzgodnieniu terminu.

Płatność za kurs wynosi 200,00 zł – po otrzymaniu informacji zwrotnej o zakwalifikowaniu.

Zgłoszenia można dokonywać:

 • poprzez „Kartę zgłoszenia” bezpośrednio w sekretariacie Ośrodka ul. Legionów 2 lub za pośrednictwem faksu 56 46 104 76,
 • poprzez stronę internetową Ośrodka (zakładka: Zapis elektroniczny → Formularz zgłoszeniowy „Forma” → Nazwa formy Nr 71),
 • u doradcy metodycznego Pana Marka Grzebieniewskiego pod numerem telefonu 502 214 882.

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

 

Oferta zajęć warsztatowych dla dyrektorów

OFERTA ZAJĘĆ WARSZTATOWYCH DLA DYREKTORÓW

Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu zaprasza dyrektorów, wicedyrektorów wszystkich typów szkół i placówek do udziału w szkoleniach wspierających kadrę kierowniczą.

Oferujemy Państwu udział w następujących szkoleniach:

 1. Kontrola zarządcza w szkole i placówce oświatowej (5 godzin)

Temat szkolenia dotyczy zadań dyrektora jako kierownika jednostki sektora finansów publicznych, które wynikają z ustawy o finansach publicznych.

 1. Motywowanie i ocenianie pracowników (5 godzin)

Szkolenie skierowane jest do osób zarządzających pracownikami, uczniami i sobą. Szczególnie istotny dla liderów zespołów od których wymaga się silnej motywacji wewnętrznej, czyli dla dyrektorów szkół.

Szkolenie przeprowadzi wieloletni dyrektor szkoły, dyplomowany trener oświaty.

Szkolenia odbędą się po zebraniu min. 20 osób i uzgodnieniu terminu.

Odpłatność za szkolenia wynosi 60 zł.

 Zgłoszenia można dokonywać:

 • bezpośrednio w sekretariacie Ośrodka ul. Legionów 2 lub za pośrednictwem faksu (56 46 104 76) wypełniając Kartę zgłoszenia,
 • poprzez stronę internetową Ośrodka (zakładka: Zapis elektroniczny → Formularz zgłoszeniowy „Forma”).

 

 

Zaproszenie na szkolenie „Awans zawodowy od A do Z”

„AWANS ZAWODOWY OD A DO Z” – SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI UBIEGAJĄCYCH SIĘ O KOLEJNY STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO

 Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu zaprasza nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek ubiegających się o kolejny stopień awansu zawodowego na szkolenie „Awans zawodowy nauczycieli od A do Z”. Uczestnicy podczas szkolenia:
– otrzymają informacje na temat obowiązujących przepisów prawnych, wskazówki merytoryczne i praktyczne,

– przeanalizują wymagania,
– omówią procedury i przebieg komisji egzaminacyjnych/kwalifikacyjnych,
– otrzymają odpowiedź na wszystkie nurtujące ich pytania.  

Kurs, w wymiarze 6 godzin, odbędzie się:

 • 6 marca 2017 roku (poniedziałek) o godzinie 15.00 w Ośrodku Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu (sala nr 2) ul. Legionów 2 w Grudziądzu dla nauczycieli stażystów i kontraktowych ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego i mianowanego;
 • 16 marca 2017 roku (czwartek) o godzinie 15.00 w Ośrodku Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu (sala nr 2) ul. Legionów 2 w Grudziądzu dla nauczycieli mianowanych ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Szkolenie przeprowadzi pracownik nadzoru pedagogicznego, ekspert ds. awansu zawodowego.

Odpłatność za kurs wynosi 60,00 zł.

Zgłoszenia można dokonywać:

 • bezpośrednio w sekretariacie Ośrodka ul. Legionów 2 lub za pośrednictwem faksu 56 46 104 76,
 • poprzez stronę internetową Ośrodka (zakładka: Zapis elektroniczny → Formularz zgłoszeniowy „Forma” → Nazwa formy Nr 51),

Wpłaty na szkolenie można dokonać:

 1. przelewem na konto w banku PKO BP SA oddział Grudziądz 56 1020 5040 0000 6602 0117 1495 z dopiskiem nazwy szkolenia, imię i nazwisko osoby szkolącej się (najwcześniej 14 dni przed planowanym terminem szkolenia)
 2. w kasie Centrum Kształcenia Ustawicznego poniedziałek-piątek od 7.30 do 15.30

 Zgłoszenia na kurs prosimy dokonać najpóźniej na 3 dni przed planowanym terminem szkolenia, tj. odpowiednio do 3 marca 2017 r. (piątek) i 13 marca 2017 r. (poniedziałek).

„Jak właściwie analizować i interpretować teksty kultury. Zajęcia warsztatowe”.

„Jak właściwie analizować i interpretować teksty kultury. Zajęcia warsztatowe.”

Dnia 24 stycznia br. w Ośrodku Doradztwa i Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu odbyło się spotkanie nauczycieli języka polskiego oraz nauczycieli przedmiotów artystycznych dotyczące kształcenia i poszerzania umiejętności analizy tekstów kultury, które poprowadziła doradca metodyczny Celina Zbrzeźna.

Celem zajęć było praktyczne doskonalenie warsztatu nauczyciela w analizie tekstów kultury – zwłaszcza malarstwa i pogłębianie umiejętności uczenia młodzieży analizy różnych tekstów kultury. Każdy z uczestników wyposażony został w podstawowy schemat analizy dzieła sztuki oraz miał okazję przećwiczenia zdobytych na zajęciach umiejętności.

Tradycyjnie spotkanie odbyło się przy kawie i herbacie, więc w przyjemnej i sprzyjającej wymianie doświadczeń atmosferze.

 Warsztat był formą szkolenia doskonalącą w zakresie dwóch podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa na rok szk. 2016/2017:

 • Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży
 • Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach

 Zajęcia warsztatowe zakończyły się uzyskaniem przez nauczycieli zaświadczenia uczestnictwa w warsztacie. Serdecznie zapraszamy nauczycieli na kolejne spotkania, które w ofercie ośrodka pojawią się w II semestrze szkolnym.

Podziękowania

W imieniu doradców metodycznych Ośrodka Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu
składam serdeczne podziękowania za przesłane życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia. 

Z życzeniami owocnej i twórczej współpracy w Nowym 2017 Roku 

 Małgorzata Cieszyńska
wicedyrektor CKU Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu