Aktualności

Odwołane szkolenie

Uprzejmie informujemy, że szkolenie „Nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego. Eksperymenty językowe, muzyczne, graficzne a rozwój społeczny i poznawczy dziecka w wieku przedszkolnym”, które miało się odbyć w dniu 29 maja 2017 r. zostało odwołane z powodu braku zainteresowanych osób.

Zapraszamy na „kurs wychowawców dzieci i młodzieży”

Kurs na wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży.

Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu organizuje
„Kurs na wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży” (wychowawców na obozach, koloniach, zimowiskach, itp.).

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej wychowawcą w trakcie wypoczynku dla dzieci i młodzieży może być osoba, która:

 1. Ukończyła 18 lat
 2. Posiada co najmniej wykształcenie średnie
 3. Ukończyła kurs na wychowawcę wypoczynku
 4. Nie była karana za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu na szkodę małoletniego

Kurs w wymiarze 36 godzin, odbędzie się w miesiącu maju 2017 roku  lub wcześniej po zebraniu min. 20 osób i uzgodnieniu terminu.

Płatność za kurs wynosi 200,00 zł – po otrzymaniu informacji zwrotnej o zakwalifikowaniu.

Zgłoszenia można dokonywać:

 • poprzez „Kartę zgłoszenia” bezpośrednio w sekretariacie Ośrodka ul. Legionów 2 lub za pośrednictwem faksu 56 46 104 76,
 • poprzez stronę internetową Ośrodka (zakładka: Zapis elektroniczny → Formularz zgłoszeniowy „Forma” → Nazwa formy Nr 71),
 • u doradcy metodycznego Pana Marka Grzebieniewskiego pod numerem telefonu 502 214 882.

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Zapraszamy na „kurs kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży”

Kurs na kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży.

Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu organizuje:

„Kurs na kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży”.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej kierownikiem na wypoczynku dla dzieci i młodzieży może być osoba, która:

 1. Ukończyła 18 lat
 2. Posiada co najmniej wykształcenie średnie
 3. Ukończyła kurs na kierownika wypoczynku
 4. Nie była karana za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu na szkodę małoletniego
 5. Posiada co najmniej trzyletni staż pracy dydaktyczno-wychowawczej lub opiekuńczo-wychowawczej

Kurs w wymiarze 10 godzin, odbędzie się po zebraniu min. 15 osób i uzgodnieniu terminu.
Płatność za kurs wynosi 150,00 zł – po otrzymaniu informacji zwrotnej o zakwalifikowaniu.

Zgłoszenia można dokonywać:

 • poprzez „Kartę zgłoszenia” bezpośrednio w sekretariacie Ośrodka ul. Legionów 2 lub za pośrednictwem faksu 56 46 104 76,
 • poprzez stronę internetową Ośrodka (zakładka: Zapis elektroniczny → Formularz zgłoszeniowy „Forma” → Nazwa formy Nr 70),
 • u doradcy metodycznego Pana Marka Grzebieniewskiego pod numerem telefonu 502 214 882.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Konkurs plastyczny „Zabawy z przyjacielem”

Regulamin konkursu plastycznego „Zabawy z przyjacielem”

 Organizator
Organizatorem konkursu plastycznego „ Zabawy z przyjacielem” jest CKU Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego w Grudziądzu oraz Straż Miejska.

Cele konkursu

 1. Rozwijanie umiejętności plastycznych oraz kreatywności dzieci.
 2. Ukazanie wartości przyjaźni w życiu małego dziecka.
 3. Integracja placówek przedszkolnych i promocja w środowisku lokalnym.

Warunki uczestnictwa

 1. Konkurs plastyczny przeznaczony jest dla dzieci 5 letnich z przedszkoli miejskich, niepublicznych miasta i powiatu grudziądzkiego.
 2. Uczestnicy wykonują prace przy wykorzystaniu dowolnych technik plastycznych w formacie A3.
 3. W pracy konkursowej można wykorzystać postacie z programów profilaktycznych realizowanych w przedszkolach np. patyczak Zippii, kameleon Leon.
 4. Prace należy dostarczyć do CKU Ośrodka Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu, ul. Legionów 2 w terminie 05. – 15.06. 2017 roku.
 5. Każda praca musi być opatrzona metryczką wg załączonego wzoru – Icon of Metryczka Do Konkursu Plastycznego Metryczka Do Konkursu Plastycznego (10.3 KiB)

Kryteria oceny

 1. Prace konkursowe muszą spełniać wymagania regulaminowe.
 2. Oceny prac dokona komisja powołana przez ODiDZN.
 3. Decyzje komisji są ostateczne i nieodwołalne.
 4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas konferencji metodycznej „Profilaktyka zaczyna się w przedszkolu” na początku roku szkolnego 2017/2018
 5. Laureaci wraz z nauczycielkami zostaną zaproszenie na uroczyste wręczenie nagród, a o terminie zostaną powiadomieni telefonicznie.
 6. Komisja konkursowa w szczególności będzie oceniała:
 • samodzielność i kreatywność dziecięcą
 • zgodność z tematyką konkursu
 • estetykę pracy

 Informacje końcowe.

 1. Dane osobowe uczestników zostaną wykorzystane wyłącznie do celów konkursu.
 2. Udział w konkursie jest jednoczesnym zaakceptowaniem regulaminu.
 3. Prace konkursowe będą stanowiły własność organizatora i zostaną wyeksponowane podczas ogłoszenia wyników konkursu oraz na stronach internetowych ODiDZN oraz Straży Miejskiej.

                                  Justyna Łuczak                                                                          Małgorzata Cieszyńska                                                                                      doradca metodyczny                                                                        wicedyrektor CKU                                                                             wychowania przedszkolnego                                             ds. Ośrodka  Doskonalenia i Doradztwa                                                                                                                                                                                 Zawodowego Nauczycieli

Zaproszenie na warsztaty dla dyrektorów

„KONTROLA ZARZĄDCZA W SZKOLE I PLACÓWCE OŚWIATOWEJ”

„MOTYWOWANIE I OCENIANIE PRACOWNIKÓW”

-WARSZTATY DLA DYREKTORÓW-

 

Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu zaprasza dyrektorów, wicedyrektorów wszystkich typów szkół i placówek na 5-godzinne szkolenia warsztatowe:

– „Kontrola zarządcza w szkole i placówce oświatowej”, które odbędzie się 23 maja 2017r.

Motywowanie i ocenianie pracowników”, które odbędzie się 30 maja 2017r. przełożone szkolenie na 7 czerwca 2017 r. !!!!

Każde ze szkoleń odbędzie się o godz. 15.30 w Sali nr 2 Ośrodka Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu przy. ul. Legionów 2.

Szkolenia przeprowadzi wieloletni dyrektor szkoły, dyplomowany trener oświaty.

Odpłatność za udział w każdym z wyżej wymienionych szkoleń wynosi 60 zł.

Zgłoszeń można dokonać:

 • bezpośrednio w sekretariacie Ośrodka ul. Legionów 2 lub za pośrednictwem faksu (56 46 104 76) wypełniając Kartę zgłoszenia,
 • poprzez stronę internetową Ośrodka (zakładka: Zapis elektroniczny → Formularz zgłoszeniowy „Forma”),

Wpłaty na szkolenia można dokonać:

 1. przelewem na konto w banku PKO BP SA oddział Grudziądz 56 1020 5040 0000 6602 0117 1495 z dopiskiem nazwy szkolenia, imię i nazwisko osoby szkolącej się (najwcześniej 14 dni przed planowanym terminem szkolenia)
 2. w kasie Centrum Kształcenia Ustawicznego poniedziałek-piątek od 7.30 do 15.30

 

Reforma edukacji – wdrażanie nowej podstawy programowej.

W ramach przygotowań do wdrożenia nowej podstawy programowej Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu zaprasza dyrektorów i nauczycieli przedszkoli i szkół na konferencję „Reforma edukacji 2017 – wdrażanie nowej podstawy programowej”, zgodnie z załączonym poniżej harmonogramem.

W związku z brakiem doradców metodycznych w ODiDZN z matematyki, informatyki, chemii, fizyki, kształcenia specjalnego oraz kształcenia zawodowego nauczyciele tych przedmiotów mają do wyboru udział w szkoleniach organizowanych przez inne ośrodki doskonalenia nauczycieli działające na terenie województwa kujawsko-pomorskiego:
– Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy,
– Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu,
– Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku,
– Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy,
– Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli – CKU Toruń,
– Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku.
 

Harmonogram spotkań:

MIASTO GRUDZIĄDZ

Data Czas trwania Miejsce konferencji Przedmioty
04.04.2017 15.00-17.00 Zespół Szkół Technicznych
ul. Hoffmanna 1-7,
86-300 Grudziądz
język polski
języki obce nowożytne
historia/wos
przyroda/biologia
geografia
wychowanie do życia w rodzinie
wychowanie fizyczne
26.04.2017 16.00-18.00 Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Legionów 2,
86-300 Grudziądz
wychowanie przedszkolne
edukacja wczesnoszkolna
27.04.2017 15.00-17.00 Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Legionów 2,
86-300 Grudziądz
etyka
edukacja dla bezpieczeństwa
muzyka, plastyka, technika
POWIAT GRUDZIĄDZKI
25.04.2017 15.00-17.00 Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Legionów 2,
86-300 Grudziądz
język polski
języki obce nowożytne
historia/wos
przyroda/biologia
geografia
wychowanie do życia w rodzinie
wychowanie fizyczne
27.04.2017 15.00-17.00 Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Legionów 2,
86-300 Grudziądz
etyka
edukacja dla bezpieczeństwa
muzyka, plastyka, technika
15.05.2017 16.00-18.00 Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Legionów 2,
86-300 Grudziądz
wychowanie przedszkolne
edukacja wczesnoszkolna
POWIAT WĄBRZESKI
23.05.2017 16.00-18.00 Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Legionów 2,
86-300 Grudziądz
wychowanie przedszkolne
edukacja wczesnoszkolna
06.06.2017 15.00-17.00 Zespół Szkół Technicznych
ul. Hoffmanna 1-7,
86-300 Grudziądz
język polski
języki obce nowożytne
historia/wos
przyroda/biologia
geografia
wychowanie do życia w rodzinie
wychowanie fizyczne
08.06.2017 15.00-17.00 Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Legionów 2,
86-300 Grudziądz
etyka
edukacja dla bezpieczeństwa
muzyka, plastyka, technika

 

Podziękowania

W imieniu doradców metodycznych Ośrodka Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu
składam serdeczne podziękowania za przesłane życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia. 

Z życzeniami owocnej i twórczej współpracy w Nowym 2017 Roku 

 Małgorzata Cieszyńska
wicedyrektor CKU Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu