Wykaz publicznych placówek doskonalenia nauczycieli na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

Wykaz publicznych placówek doskonalenia nauczycieli na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w których nauczyciele realizują zadania doradcy metodycznego:    

https://www.gov.pl/web/ko-bydgoszcz/wykaz-publicznych-placowek-doskonalenia-nauczycieli-na-terenie-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego-w-ktorych-nauczyciele-realizuja-zadania-doradcy-metodycznego

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024

Ministerstwo Edukacji i Nauki

 

KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

 

 1. Kontynuacja działań na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, w tym wsparcie powrotu do szkół języka łacińskiego jako drugiego języka obcego.
 2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, realizację adekwatnego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz zajęć wychowania do życia w rodzinie.
 3. Doskonalenie kompetencji dyrektorów szkół i nauczycieli w zakresie warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego.
 4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, w tym w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego.
 5. Rozwój kształcenia zawodowego i uczenia się w miejscu pracy w partnerstwie z przedstawicielami branż.
 6. Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz- i międzyszkolnej, a także z podmiotami działającymi w innych sektorach, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny.
 7. Wspieranie nauczycieli w podejmowaniu inicjatyw/działań w zakresie zachęcania i wspierania uczniów do rozwijania ich aktywności fizycznej.
 8. Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie. Poprawne metodycznie wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, w szczególności opartych na sztucznej inteligencji.
 9. Rozwijanie umiejętności uczniów i nauczycieli z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.
 10. Wspieranie rozwoju nauki języka polskiego i oświaty polskiej za granicą oraz tworzenie stabilnych warunków do nauczania języka polskiego za granicą przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz beneficjentów przedsięwzięć i programów ustanowionych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/podstawowe-kierunki-realizacji-polityki-oswiatowej-panstwa-w-roku-szkolnym-20232024

Ankieta badania potrzeb edukacyjnych w roku szkolnym 2023/2024

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety, której celem jest diagnoza potrzeb szkoleniowych. Wyniki ankiety posłużą naszemu Ośrodkowi doskonalenia nauczycieli do opracowania nowej oferty edukacyjnej  dostosowanej do Państwa potrzeb w nowym roku szkolnym 2023/2024. Ankieta skierowana jest do nauczycieli jak również do kadry kierowniczej szkół i placówek.

Ankietę prosimy wypełnić najpóźniej do 21 czerwca 2023 roku.

Ankieta znajduje się w linku poniżej:

https://tiny.pl/cxd7m

Wolne stanowisko dla nauczyciela – doradcy metodycznego w zakresie wychowania przedszkolnego

CKU Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu otrzymał zgodę na zatrudnienie od nowego roku szkolnego 2023/2024 nauczyciela – doradcę metodycznego w zakresie wychowania przedszkolnego w wymiarze 5 godzin tygodniowo.

Funkcję doradcy metodycznego mogą pełnić osoby spełniające wymagania określone w art. § 25 pkt. 2 rozporządzenia dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 1045) D20191045, które posiadają m.in.:

 • wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym,
 • stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego.

Do zadań nauczyciela-doradcy metodycznego należy wspomaganie nauczycieli i rad pedagogicznych w:

 1. rozwijaniu umiejętności metodycznych;
 2. planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego, z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów;
 3. opracowywaniu, doborze i adaptacji programów nauczania;
 4. podejmowaniu działań innowacyjnych.

Nauczyciel-doradca metodyczny realizuje swoje zadania przez:

 1. udzielanie indywidualnych konsultacji;
 2. prowadzenie zajęć edukacyjnych, zajęć otwartych oraz zajęć warsztatowych;
 3. organizowanie innych form doskonalenia wspomagających pracę dydaktyczno-wychowawczą nauczycieli;
 4. organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli.

Osoby zainteresowane prosimy  kontakt z wicedyrektorem CKU ds. Ośrodka Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu, tel. 603 260 303

Konferencja dla nauczycieli przedszkoli i klas I-III Lęk przed szkołą – obawy przedszkolaka 17.05.2023

Serdecznie zapraszamy nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej na  konferencję z udziałem Wydawnictwa Edukacyjnego Podręcznikarnia nt. „Lęk przed szkołą – obawy przedszkolaka”, która odbędzie się 17 maja 2023 roku /środa/, godz. 16.00 w Auli CKU przy ul. Legionów 2 w Grudziądzu.

Szczegóły dotyczące konferencji znajdziecie Państwo w Zakładce przedmiotowej → Edukacja wczesnoszkolna (wpis z dnia 10.05.2023) http://www.odn-grudziadz.ehost.pl/?page_id=3590

Warsztaty Wykorzystywanie nowych technologii w nauczaniu klas I-VIII, tworzenie interaktywnych kart pracy uczniów oraz posługiwanie się wirtualną tablicą podczas lekcji 19.04.2023

Zapraszamy nauczycieli szkół podstawowych na warsztaty (płatne) „Wykorzystywanie nowych technologii w nauczaniu klas I-VIII, tworzenie interaktywnych kart pracy uczniów oraz posługiwanie się wirtualną tablicą podczas lekcji”.

Szczegóły dotyczące warsztatów znajdziecie Państwo w Zakładce przedmiotowej → Języki obce  http://www.odn-grudziadz.ehost.pl/?page_id=12870

Szkolenie Rada pedagogiczna jako kolegialny organ szkoły – zadania i kompetencje 13.04.2023

Zapraszamy dyrektorów i wicedyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych (zwłaszcza nowo powołanych dyrektorów i wicedyrektorów) oraz wszystkich zainteresowanych tematem nauczycieli na szkolenie „RADA PEDAGOGICZNA JAKO KOLEGIALNY ORGAN SZKOŁY – ZADANIA I KOMPETENCJE”Szkolenie zaplanowane jest na dzień 13 kwietnia 2023 roku /czwartek/.

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 80 zł.

W celu potwierdzenia swojego uczestnictwa w szkoleniu należy wypełnić i przesłać Kartę zgłoszenia – link do Karty https://tiny.pl/9kcwl

Kartę zgłoszenia można również pobrać ze strony Ośrodka http://www.odn-grudziadz.ehost.pl/ w zakładce Zapis elektroniczny lub Zgłoszenia  Pobieralnia

Zapisy na szkolenie – do 6.04.2023 r.

Szczegóły związane ze szkoleniem znajdziecie Państwo w poniższym linku:  2023.04.13 RADA PEDAGOGICZNA JAKO KOLEGIALNY ORGAN SZKOŁY – ZADANIA I KOMPETENCJE

Światowy Tydzień Mózgu Wyniki konkursu

Podsumowanie wydarzeń zorganizowanych przez  Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli
w Grudziądzu w ramach obchodów Światowego Tygodnia Mózgu’ 2023

Dziękujemy bardzo za włączenie się w obchody Światowego Tygodnia Mózgu, który w tym roku obchodziliśmy od 13 do 19 marca.

W bieżącym roku zaproponowaliśmy udział w przedsięwzięciu popularyzującym wiedzę
o mózgu i jego działaniu skierowanym do uczniów szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych pn. „Mózg i jego tajemnice – inspiracją do stworzenia gry dydaktycznej”.

Na zaproszenie Ośrodka Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu odpowiedzieli uczniowie Szkoły Podstawowej w Sztynwagu i Szkoły Podstawowej nr 21w Grudziądzu oraz III Liceum Ogólnokształcącego w Grudziądzu, Zespołu Szkół Rolniczych i Zespołu Szkół Budowlanych i Plastycznych w Grudziądzu.

O wyłonieniu laureatów konkursów, w poszczególnych kategoriach, powołane jury brało pod uwagę kryteria dotyczące wiedzy na temat funkcjonowania i higieny mózgu, umiejętności  doboru tematu pracy, jakości wykonania, oryginalności i pomysłowości oraz walorów artystycznych.

W kategorii szkół podstawowych wpłynęły łącznie 4 prace konkursowe.
Laureatami zostali:

Imię i nazwisko ucznia Szkoła Klasa Wiek Opiekun Miejsce
I KATEGORIA WIEKOWA      kl. I-III SP
Bartłomiej Korgol Szkoła Podstawowa Sztynwag kl. III 9 lat Weronika Piekoś 1
II KATEGORIA WIEKOWA     kl. IV-VI SP
—– —– —– —– —– —–
III KATEGORIA WIEKOWA     kl. VII-VIII
Konrad Korgol Szkoła Podstawowa Sztynwag kl. VII 13 lat Weronika Piekoś 1
Paulina Klassa Szkoła Podstawowa nr 21 Grudziądz kl. VIIIc 14 lat Krzysztof Żurawski 2
Lena Laskowska Szkoła Podstawowa Sztynwag kl. VIII 14 lat Weronika Piekoś 3

W kategorii szkół ponadpodstawowych wpłynęły łącznie 4 prace konkursowe.
Laureatami zostali:

Wiktoria Śliwińska III Liceum Ogólnokształcące Grudziądz kl. IIa 16 lat Ewa Przybylska-Dyńska 1
Agata Tomaszewska Zespół Szkół Rolniczych Grudziądz kl. I TWa 16 lat Edyta Żak 2
Weronika Uliszewska Zespół Szkół Budowlanych i Plastycznych Grudziądz kl. IVb T5 18 lat Barbara Kamińska
Amelia Śliwińska III Liceum Ogólnokształcące Grudziądz  kl. IIa 16 lat Ewa Przybylska-Dyńska 3

Pragniemy bardzo podziękować nauczycielom i uczniom za włączenie się w obchody Światowego Tygodnia Mózgu.

Autorów wszystkich prac biorących udział w  konkursie zapraszamy na spotkanie podsumowujące do siedziby CKU ODiDZN w dniu 19 kwietnia 2023 roku. Podczas tego spotkania autorzy gier będą mieli możliwość zaprezentowania gry własnego pomysłu. O szczegółach spotkania poinformujemy uczestników w terminie późniejszym .

Wszystkie prace konkursowe oraz fotorelację ze spotkania podsumowującego konkurs można zobaczyć na naszej stronie w zakładce Projekty. ZAPRASZAMY :)