Sieci współpracy i samokształcenia

Sieć współpracy i samokształcenia to międzyszkolny zespół nauczycieli/dyrektorów  współpracujących ze  sobą w ramach wybranego zagadnienia lub przedmiotu. Celem funkcjonowania sieci jest wspólne rozwiązywanie problemów, dzielenie się pomysłami, spostrzeżeniami, propozycjami a przede wszystkim doświadczeniem. Członkowie sieci korzystają z  własnych doświadczeń, ale mogą również sięgać po pomoc zewnętrznych ekspertów. Pracują pod kierunkiem koordynatora sieci współpracy i samokształcenia.

Celem sieci współpracy i samokształcenia jest:

  • wymiana doświadczeń między uczestnikami
  • analiza dobrych praktyk stosowanych lub spotykanych przez uczestników sieci
  • pozyskiwanie metodycznego i merytorycznego wsparcia ekspertów
  • poszerzanie kompetencji uczestników
  • tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby szkół uczestniczących w sieci
  • nawiązywanie kontaktów i współpracy pomiędzy szkołami
  • akcentowanie różnorodności podejść i doświadczeń uczestników

Funkcję koordynatorów sieci pełnią doradcy metodyczni Ośrodka Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.

Aby stać się uczestnikiem wybranej sieci współpracy i samokształcenia należy potwierdzić chęć swojego uczestnictwa poprzez wypełnienie  Karty zgłoszenia udziału w sieci, która znajduje się na stronie www.odn-grudziadz.edu.pl → Zgłoszenia  i przekazania jej koordynatorowi sieci bądź przesłania/dostarczenia do Ośrodka.

Informacji szczegółowych udzielają koordynatorzy poszczególnych sieci.

W roku szkolnym 2021/2022 prowadzone będą następujące sieci:

Tematyka sieci Adresaci Koordynator Kontakt
Sieć współpracy i samokształcenia geografów i przyrodników nauczyciele geografii i przyrody SP Renata Franczak email: rfranczak@odn-grudziadz.edu.pl telefon:
Praca z uczniem zdolnym nauczyciele biologii SPP Barbara Kamińska email: bkaminska@odn-grudziadz.edu.pl telefon: 500 274 089
i-katecheza – tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych nauczyciele religii SP
Aleksandra Mikołajek email: amikolajek@odn-grudziadz.edu.pl telefon: 609 882 773
Kreatywni – nauczyciel z uczniem nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej SP
Beata Podlewska email: bpodlewska@odn-grudziadz.edu.pl telefon: 607 867 407
Nowoczesne technologie w nauczaniu języków obcych, wykorzystywane również w kształceniu na odległość nauczyciele języka angielskiego i języka niemieckiego SP Krzysztof Żurawski email: kzurawski@odn-grudziadz.edu.pl telefon: