Wspomaganie szkół/placówek

Zgodnie z §20 ust. 1 pkt. 1) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019, poz. 1045) zadaniem placówek doskonalenia nauczycieli jest organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół i placówek mających na celu zaplanowanie i przeprowadzenie działań podnoszących jakość pracy szkoły lub placówki.

W ramach kompleksowego wspomagania szkół/placówek Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu oferuje:

  • pomoc w zdiagnozowaniu potrzeb szkoły/placówki w zakresie jej wspomagania;
  • realizację warsztatu diagnostyczno-rozwojowego służącego określeniu potrzeb szkoły/placówki;
  • opracowanie projektu rocznego/dwuletniego planu wspomagania szkoły/placówki zgodnego z jej zdiagnozowanymi potrzebami;
  • prowadzenie cyklicznych konsultacji procesu wspomagania;
  • pomoc w monitorowaniu realizacji planu wspomagania szkoły/placówki;
  • wsparcie w ewaluacji i podsumowaniu podjętych działań związanych ze wspomaganiem.

Dyrektorów szkół/placówek zainteresowanych ofertą kompleksowego lub obszarowego wspomagania prosimy o kontakt z Ośrodkiem.

Po otrzymaniu zgłoszenia koordynatorzy wspomagania skontaktują się ze szkoła/placówką  w celu omówienia szczegółowych warunków realizacji tej oferty.