Zasady uczestnictwa w projektach


Organizacja oraz uczestnictwo w projektach realizowanych

przez ODiDZN oraz zasady płatności:


1. Projekty organizowane przez ODDZN w Grudziądzu obejmują zarówno krótsze jak też dłuższe formy doskonalenia (szkolenia, warsztaty, kursy, webinarium). Do krótszych form zaliczamy wszystkie projekty o czasie trwania mniejszym niż 4 godziny dydaktyczne. Dłuższe formy to projekty od 4 godzin dydaktycznych wzwyż.

2. Ośrodek organizuje projekty bezpłatne oraz projekty płatne.
1) w przypadku form płatnych informacja na temat płatności podana jest w opisie projektu.

3. Rekrutacja na wszystkie projekty szkoleniowe wymaga wypełnienia Karty zgłoszenia dostępnej na stronie internetowej ODiDZN:
1) poprzez zakładkę Zgłoszenia –  Zapis elektroniczny
lub
2) poprzez zakładkę Zgłoszenia –  Pobieralnia – pobranie i wypełnienie Karty zgłoszenia i przekazanie w wybrany przez siebie sposób:
a) osobiście w siedzibie ODiDZN
b) e-mailem w formie scanu/zdjęcia na adres sekretariat@odn-grudziadz.edu.pl lub dyrektor@odn-grudziadz.edu.pl
c) faksem pod numer 56 45 136 32
d) pocztą tradycyjną na adres: Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli , ul. Legionów 2, 86-300 Grudziądz

4. O zakwalifikowaniu na wybraną formę decyduje kolejność zgłoszeń.

5. O zakwalifikowaniu na wybrany projekt oraz o szczegółach organizacyjnych lub odwołaniu zajęć uczestnicy zostaną powiadomieni przez organizatora wiadomością e-mail na adres podany w zgłoszeniu.

6. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie należy, nie późnej niż dwa dni przed rozpoczęciem szkolenia, powiadomić o tym fakcie kierownika wybranej formy (telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail).
1) Niezłożenie rezygnacji ze szkolenia przed jego rozpoczęciem lub nieobecność na zajęciach spowoduje obciążenie zgłaszającego kosztami szkolenia.

7. Warunkiem realizacji płatnego projektu jest skompletowanie odpowiednio liczebnej grupy uczestników. W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń Organizator zastrzega sobie prawo odwołania zajęć albo zmiany terminu.

8. Na karcie zgłoszenia konieczne jest podanie płatnika.
1) W przypadku, gdy płatnikiem jest osoba uczestnicząca w szkoleniu należy podać dane tej osoby (imię i nazwisko, adres zamieszkania).
a) Wpłat na szkolenie prosimy dokonywać nie później niż jeden dzień przed szkoleniem, przelewem na konto banku PKO BP SA oddział Grudziądz, 56 1020 5040 0000 6602 0117 1495 z podaniem nazwy szkolenia oraz imienia i nazwiska osoby szkolącej się.
2) W przypadku, gdy płatnikiem jest instytucja (szkoła/placówka) należy podać dane dotyczące Nabywcy i Odbiorcy.
a) Po zakończonym szkoleniu wystawiona zostanie faktura/nota księgowa na wskazaną w Karcie zgłoszenia instytucję (szkołę/placówkę).

9. Zwrot dokonanej wpłaty można uzyskać wyłącznie w przypadku odwołania szkolenia przez ODiDZN lub w przypadkach losowych – na podstawie pisemnej lub e-mailowej prośby zawierającej imię, nazwisko i adres uczestnika, nazwę szkolenia, kwoty zwrotu oraz numeru rachunku bankowego na jaki ma zwrot być wykonany. Zwroty dokonywane są wyłącznie poprzez przelewy bankowe.

10. Warunkiem uzyskania zaświadczenia z udziału w projekcie jest spełnienie zasad określonych w ofercie.

11. Uczestnicy projektów organizowanych przez Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu otrzymują zaświadczenia ukończenia formy doskonalenia zawodowego w formie elektronicznej przesłane na adres e-mail podany w Karcie zgłoszenia.