Szkolenie – Analiza i interpretacja wyników egzaminu ósmoklasisty szkoły na tle województwa i kraju w kontekście działań podnoszących efektywność kształcenia 27.09.2023

W związku z planowanym corocznie podsumowaniem wyników egzaminu ósmoklasisty w szkołach podstawowych miasta Grudziądza i powiatu grudziądzkiego uprzejmie proszę o przesłanie szczegółowych wyników uczniów, którzy przystąpili do egzaminu w roku 2023.

Załącznik z tabelami dotyczącymi wyników uczniów zostanie przesłany do szkół pocztą e-mailową

Przygotowany dokument proszę przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 21 września 2023 roku włącznie, na adres koordynatora: dyrektor@odn-grudziadz.edu.pl

*************************************************************************************************************************

Zapraszamy dyrektorów, wicedyrektorów szkół podstawowych oraz przewodniczących zespołów przedmiotowych szkół podstawowych na szkolenie pt. Analiza i interpretacja wyników egzaminu ósmoklasisty szkoły na tle województwa i kraju w kontekście działań podnoszących efektywność kształcenia 

Szkolenie odbędzie się  27 września 2021 roku (środa), w godzinach 16.30-17.30 (w formie zdalnej).

Prowadzący szkolenie: Krzysztof Bylicki – st. wizytator, dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Toruniu, ewaluator, egzaminator OKE.

Kierownik szkolenia: Krzysztof Żurawski, nauczyciel-doradca metodyczny Ośrodka Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu, tel. 697 740 028.

W celu potwierdzenia swojego uczestnictwa w szkoleniu należy wypełnić i przesłać – najpóźniej do 22 września 2023 roku –  Kartę zgłoszenia – link do Karty https://tiny.pl/9kcwl    Kartę zgłoszenia można również pobrać ze strony Ośrodka http://www.odn-grudziadz.ehost.pl/ w zakładce Zapis elektroniczny lub Zgłoszenia Pobieralnia

Na Karcie zgłoszenia konieczne jest podanie adresata faktury:

  • W przypadku, gdy płatnikiem jest osoba uczestnicząca w szkoleniu należy podać dane tej osoby (imię i nazwisko, adres zamieszkania).
  • W przypadku, gdy płatnikiem jest instytucja (szkoła/placówka) należy podać dane dotyczące Nabywcy i Odbiorcy.

Koszt udziału w szkoleniu to 90 zł.
Opłatę za szkolenie, w terminie do 26 września 2023 roku (na konto Ośrodka: 56 1020 5040 0000 6602 0117 1495), dokonują wyłącznie osoby, które indywidualnie pokrywają koszty uczestnictwa w szkoleniu.

 O szczegółach organizacyjnych poinformujemy Państwa za pośrednictwem sms i/lub e-mail – zgodnie z danymi wskazanymi w Karcie zgłoszenia.

Komentowanie zamknięte.