ponadprzedmiotowe

ROK SZKOLNY 2021/2022

Opłata za projekty ponadprzedmiotowe prowadzone dla członków dla rady pedagogicznej/zespołu nauczycieli ustalane są indywidualnie, w zależności od ilości nauczycieli (+ koszt dojazdu doradcy metodycznego).

Nr Projekty ponadprzedmiotowe Prowadzący Liczba godzin Oplata Adresat
11 Analiza wyników egzaminu ósmoklasisty. pracownik nadzoru pedagogicznego 2 80 zł dyrektorzy wicedyrektorzy SP, zainteresowani nauczyciele
12 Analiza wyników egzaminu maturalnego. pracownik nadzoru pedagogicznego 2 80 zł dyrektorzy wicedyrektorzy SPP, zainteresowani nauczyciele
13 Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej. trenerzy:
Beata Podlewska, Renata Franczak
14 500 zł nauczyciele uczniów w wieku 8-12 lat, pedagodzy, psycholodzy, zainteresowani nauczyciele
14 Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego. ekspert ds. awansu zawodowego wpisany na listę MEiN 5 80 zł nauczyciele mianowani
15 Awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego. ekspert ds. awansu zawodowego wpisany na listę MEiN 5 80 zł nauczyciele stażyści
16 Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. ekspert ds. awansu zawodowego wpisany na listę MEiN 5 80 zł nauczyciele kontraktowi
17 Bezpieczeństwo uczniów na terenie szkoły i poza nią. Grzegorz Kozłowski 4 60 zł dyrektorzy, nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
18 CANVA jako narzędzie TIK w pracy nauczyciela. Krzysztof Żurawski 4 40 zł nauczyciele SP
19 Edukacja patriotyczna realizowana podczas lekcji w szkole podstawowej Adam Grus 4 40 zł nauczyciele SP
20 Elementy skutecznej komunikacji z rodzicem i uczniem. Renata Franczak 4 40 zł nauczyciele SP
21 Wspieranie ucznia w procesie uczenia się – nauczmy ich uczyć się i motywować, Renata Franczak 4 40 zł nauczyciele SP
22 Jak uczyć lepiej? – nauczyciel z uczniem w działaniu. Beata Podlewska 4 40 zł nauczyciele SP
23 Jak zachować entuzjazm i zaangażowanie w pracy. Renata Franczak 4 40 zł nauczyciele SP
24 Kompetencje kluczowe na różnych przedmiotach i zajęciach szkolnych. Renata Franczak 4 40 zł nauczyciele SP
25 Kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych jako cel pracy z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze. Barbara Kamińska 4 40 zł nauczyciele SPP
26 Nowy nadzór pedagogiczny – krok po kroku… Irena Zielińska
Izabela Ziętara
5 80 zł dyrektorzy, wicedyrektorzy przedszkoli, szkół, placówek
27 Nastolatek po ekspozycji na długotrwały przewlekły stres i izolację. Rozpoznanie i pomoc na terenie szkoły. dr Dominika Łęcka 4 100 zł zainteresowani nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy
28 Niepowodzenia w nauce… problem szkoły czy ucznia? O edukacji z pasją i wpływie motywacji na uczenie (się). Beata Podlewska 4 40 zł nauczyciele SP
29 Odbudowanie zaufania uczniów i rodziców do pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole po doświadczeniu izolacji. dr Dominika Łęcka 4 100 zł zainteresowani nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy
30 Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych uczniów w oparciu o obwiązujące przepisy prawa. Adam Grus 4 40 zł dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele SP
31 Rola i zadania dyrektora szkoły podczas stażu nauczycieli na kolejne stopnie awansu zawodowego – obowiązująca dokumentacja dyrektora. pracownik nadzoru pedagogicznego, ekspert ds. awansu zawodowego wpisany na listę MEiN 4 60 zł dyrektorzy i wicedyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek
32 Rozwiązywanie konfliktów w szkole. Grzegorz Kozłowski 4 60 zł dyrektorzy, nauczyciele wszystkich typów szkół
33 Wykorzystanie nowych technologii w nauczaniu klas I-VIII – tworzenie interaktywnych kart pracy uczniów oraz posługiwanie się wirtualną tablicą podczas lekcji zdalnej i stacjonarnej. Krzysztof Żurawski 4 40 zł nauczyciele SP
34 Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych jako metod kształcenia na odległość. Aleksandra Mikołajek 4 40 zł nauczyciele SP
35 Zadania opiekuna stażu w awansie zawodowym nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego. ekspert ds. awansu zawodowego wpisany na listę  MEiN 5 80 zł nauczyciele pełniący funkcję opiekuna stażu